دوشنبه 29 آبان 1396 - 01 ربيع الأول 1439
جستجو :
  تاریخچه و چگونگی تشکیل اداره کل آموزش مداوم


سابقه فعاليت دفتر بازآموزي و آموزشهاي ضمن خدمت به زماني برمي گردد كه وزارت بهداري مسئوليت بهداشت و درمان كشور را بعهده داشت و مسائل آموزش پزشكي و پيراپزشكي به عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالي بود. با گسترده شدن فعاليت وزارت بهداري آن زمان و احساس نياز شديد به پرسنل پزشكي و بخصوص پيراپزشكي در رده هاي مختلف و روبرو بودن با كمبود نيروهاي تحصيل كرده در رشته هاي پيراپزشكي، اقدام به تشكيل مجتمع هاي آموزشي و پژوهشي در وزارت بهداري سابق شد و در هريك از استانهاي كشور در كنار سازمانهاي منطقه اي بهداري استانها يك مجتمع آموزشي و پژوهشي تشكيل تا نيازهاي آموزشي پرسنل شاغل و تربيت نيروهاي رده مياني و دوره هاي آموزش كوتاه مدت حسب نياز مراكز بهداشتي، درماني كشور را برآورده سازد.


هدايت اين مجتمع ها از طريق تشكيل يك معاونت جديد در وزارت بهداري آن سازمان بنام معاونت آموزشي و پژوهشي انجام مي گرفت و دفتر بازآموزي و آموزشهاي ضمن خدمت در تشكيلات معاونت آموزشي و پژوهشي وزارت بهداري پيش بيني گرديده كه وظايف برنامه ريزي و تشكيل دوره هاي آموزش كوتاه مدت ضمن خدمت پيش بيني شده در ضوابط طبقه بندي مشاغل رشته هاي بهداشتي و كمك تكنسين و درماني در مورد شاغلين مشمول قانون استخدام كشوري در سراسر كشور را ازجمله دوره هاي تكنسين و دوره هاي بازآموزي رشته هاي پيراپزشكي را براساس طرح طبقه بندي مشاغل و ارتقاء پرسنل به عهده داشت و توانست در زماني كه كمبود نيروي انساني در بخش بهداشت و درمان احساس مي شد با تشكيل دوره هاي آموزش كوتاه مدت براي جبران كمبود نيروهاي تحصيل كرده نقش مهمي را ايفا نمايد.

باتوجه به ادغام آموزش پزشكي و پيراپزشكي در وزارت بهداري و تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تشكيل دانشگاههاي علوم پزشكي و ادغام مجتمع هاي آموزشي و پژوهشي وزارت بهداري در دانشگاههاي علوم پزشكي و تصويب تشكيلات جديد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دفتر بازآموزي و آموزشهاي ضمن خدمت در تشكيلات جديد معاونت آموزشي وزارت پيش بيني و تا سال 1368 كماكان وظايف قبلي را عهده دار بوده است و در اين خلال بنام دفتر بازآموزي و آموزشهاي آزاد تغيير نام يافت.

آموزش مداوم تبریز، زیر نظر معاونت آموزشی از سال 1370 با برگزاری دوره های آموزشی با مجوز رسمی از اداره کل آموزش مداوم در ساختمان معاونت آموزشی واقع در دانشگاه تبریز شروع به فعالیت نمود. در سال 1378 با تخصیص ساختمان مستقل واقع در خیابان امام خمینی (تپلی باغ) فعالیت خود را ادامه داد. در نیمه دوم سال 1380 ضمن انتقال به ساختمان پشمینه واقع در خیابان دانشگاه، زیر مجموعه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ادامه فعالیت داد. در سال 1386 آموزش مداوم طی ابلاغیه های صادره از سوی وزارتخانه به صورت سیستمی مستقل از زیرمجموعه مرکز مطالعات جدا شده و خود مستقلا زیر مجموعه معاونت آموزشی گردید.


نوشته شده توسط   رقیه سیدنژاد