چهارشنبه 4 بهمن 1396 - 06 جمادى الأولى 1439
جستجو :
  تاریخچه
 
سابقه فعاليت دفتر بازآموزي و آموزشهاي ضمن خدمت به زماني برمي گردد كه وزارت بهداري مسئوليت بهداشت و درمان كشور را بعهده داشت و مسائل آموزش پزشكي و پيراپزشكي به عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالي بود. با گسترده شدن فعاليت وزارت بهداري آن زمان و احساس نياز شديد به پرسنل پزشكي و بخصوص پيراپزشكي در رده هاي مختلف و روبرو بودن با كمبود نيروهاي تحصيل كرده در رشته هاي پيراپزشكي، اقدام به تشكيل مجتمع هاي آموزشي و پژوهشي در وزارت بهداري سابق شد و در هريك از استانهاي كشور در كنار سازمانهاي منطقه اي بهداري استانها يك مجتمع آموزشي و پژوهشي تشكيل تا نيازهاي آموزشي پرسنل شاغل و تربيت نيروهاي رده مياني و دوره هاي آموزش كوتاه مدت حسب نياز مراكز بهداشتي، درماني كشور را برآورده سازد.

هدايت اين مجتمع ها از طريق تشكيل يك معاونت جديد در وزارت بهداري آن سازمان بنام معاونت آموزشي و پژوهشي انجام مي گرفت و دفتر بازآموزي و آموزشهاي ضمن خدمت در تشكيلات معاونت آموزشي و پژوهشي وزارت بهداري پيش بيني گرديده كه وظايف برنامه ريزي و تشكيل دوره هاي آموزش كوتاه مدت ضمن خدمت پيش بيني شده در ضوابط طبقه بندي مشاغل رشته هاي بهداشتي و كمك تكنسين و درماني در مورد شاغلين مشمول قانون استخدام كشوري در سراسر كشور را ازجمله دوره هاي تكنسين و دوره هاي بازآموزي رشته هاي پيراپزشكي را براساس طرح طبقه بندي مشاغل و ارتقاء پرسنل به عهده داشت و توانست در زماني كه كمبود نيروي انساني در بخش بهداشت و درمان احساس مي شد با تشكيل دوره هاي آموزش كوتاه مدت براي جبران كمبود نيروهاي تحصيل كرده نقش مهمي را ايفا نمايد.

باتوجه به ادغام آموزش پزشكي و پيراپزشكي در وزارت بهداري و تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تشكيل دانشگاههاي علوم پزشكي و ادغام مجتمع هاي آموزشي و پژوهشي وزارت بهداري در دانشگاههاي علوم پزشكي و تصويب تشكيلات جديد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دفتر بازآموزي و آموزشهاي ضمن خدمت در تشكيلات جديد معاونت آموزشي وزارت پيش بيني و تا سال 1368 كماكان وظايف قبلي را عهده دار بوده است و در اين خلال بنام دفتر بازآموزي و آموزشهاي آزاد تغيير نام يافت.

آموزش مداوم تبریز، زیر نظر معاونت آموزشی از سال 1370 با برگزاری دوره های آموزشی با مجوز رسمی از اداره کل آموزش مداوم در ساختمان معاونت آموزشی واقع در دانشگاه تبریز شروع به فعالیت نمود. در سال 1378 با تخصیص ساختمان مستقل واقع در خیابان امام خمینی (تپلی باغ) فعالیت خود را ادامه داد. در نیمه دوم سال 1380 ضمن انتقال به ساختمان پشمینه واقع در خیابان دانشگاه، زیر مجموعه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ادامه فعالیت داد. در سال 1386 آموزش مداوم طی ابلاغیه های صادره از سوی وزارتخانه به صورت سیستمی مستقل از زیرمجموعه مرکز مطالعات جدا شده و خود مستقلا زیر مجموعه معاونت آموزشی گردید.


سیر تصویب قانون آموزش مداوم

تاریخ بازنگری این صفحه: آذر 1395
طرح بازآموزی جامعه پزشکی در سال 1368 در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی در این خصوص مطالعات کارشناسی را بعهده داشت، با انعکاس موضوع به معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سپردن کار مطالعاتی این موضوع به دفتر بازآموزی و آموزشهای آزاد و باتوجه به این واقعیت که طرح بازآموزی پزشکان می بایست بر پایه شناخت علمی از دیدگاهها و نظرات کارشناسان در زمینه نیازهای بازآموزی در رشته های مختلف سازماندهی و با استفاده از عقاید آنان و باتوجه به پیشرفتهای نوین آموزش مداوم پزشکی در دنیای امروز برنامه ریزی می گردید ، لذا بمنظور بررسی دقیق و در نهایت دسترسی به راهبردهای اساسی یک مطالعه مقدماتی از طریق یک نظرخواهی در طی ماههای دی و بهمن 1368 از طریق ارسال 748 پرسشنامه برای پزشکان و اعضاء هیئت علمی شاغل در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور انجام گرفت . این بررسی فقط یک نظرسنجی مقدماتی تلقی می شد که هدف آن صرفا" شناخت پایه ای بمنظور بحث و احتمالا" مطالعات عمیق تر و گسترده تر درآینده بود و به عبارت دیگر نتایج حاصله از این نظرسنجی اطلاعات پایه ای برای بحث در کارگاه علمی تعیین خط مشی بازآموزی پزشکان را فراهم آورد که این کارگاه در پایان بهمن 1368 برای دستیابی به راههای عملکرد بازآموزی با حضور مسئولین محترم وزارت بهداشت ، مقام محترم وزارت ، معاونین وزارت ، اعضاء و ریاست کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی و تعدادی از اساتید دانشگاههای علوم پزشکی در محل دفتر بازآموزی تشکیل گردید . نتایج حاصله از این کارگاه و مطالعات مربوطه به مجلس شورای اسلامی نیز تقدیم گردید و بقیه کار کارشناسی طرح باز آموزی در کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی ادامه یافت و در جلساتی از معاونت آموزشی وزارت متبوع و دفتر بازآموزی برای بررسی های مربوطه در کمیسیون بهداری و بهزیستی دعوت بعمل آمد و نهایتا" طرح مزبور پس از طی مراحل خاص و اصلاحات لازم در جلسه مورخ 22/7/69 کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شد و در تاریخ 17/8/69 به تائید شورای نگهبان رسید و بصورت قانون لازم الاجرا درآمد.
باتوجه به تصویب قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی کشور و ابلاغ آن به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت اجرا دفتر بازآموزی معاونت آموزشی وزارت متبوع مسئولیت برنامه ریزی و اجرای برنامه های بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی را برعهده گرفت و فصل جدیدی در کار دفتر ایجاد شد.
باپایان یافتن دوره پنج ساله اول بازآموزی جامعه پزشکی کشور و اتمام مدت قانون فوق الذکر در آبانماه سال 1374 بازنگری و اصلاح قانون و آئین نامه ها در جلسات پیاپی انجام گردید و پیش نویس قانون تهیه شد و باتوجه به خلاء قانونی از آبانماه سال 1374 لایحه فوق با قید دو فوریت در تاریخ یازدهم و دوازدهم اردیبهشت 75 بررسی و بصورت دائمی تصویب گردید. نام قانون نیز به صورت قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی تغییر یافت.


 
نوشته شده توسط   رقیه سیدنژاد