دوشنبه 29 آبان 1396 - 01 ربيع الأول 1439
جستجو :
  تلفن های تماس

شماره تماس:
                      041-33378850
                      041-33363485
                      041-33347675
                      041-33362700شماره تلفن های داخلی:
صدور گواهی نهایی، تایید مدارک عضویت در سامانه .. داخلی 1
مجوز برنامه های حضوری ...  2
گواهی های شرکت برنامه های حضوری و کمیته ماده 6 ...  3
برنامه های غیرحضوری ...  4
مقالات، کتب، گواهیهای خارج از کشور و قراردادها ...  5
انفورماتیک و سایت ...  6
مدیریت ...  7
حسابداری و فاکس ...  8


نوشته شده در   شنبه بیست و هفتم آذر 1395  توسط   رقیه سیدنژاد