شنبه 1 مهر 1396 - 02 محرم 1439
جستجو :
  آدرس مرکز

تبریز - خیابان دانشگاه - روبروی مرکز آموزشی، درمانی شهید مدنی (ساختمان پشمینه سابق)

مجتمع تحقیق و توسعه دانشگاه - مرکز آموزش مداوم


کدپستی: 5165665811
نوشته شده توسط   رقیه سیدنژاد