دوشنبه 29 آبان 1396 - 01 ربيع الأول 1439
جستجو :
  بیانیه آموزش مداوم

بیانیه رسالت اداره آموزش جامعه پزشکی مداوم استان آذربایجان شرقی

اداره آموزش مداوم جامعه پزشکی استان آذربایجان شرقی متعهد است که از طریق آموزش مداوم تمامی دانش آموختگان رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی، زمینه ارتقای دانش، نگرش و عملکرد ایشان و در نهایت بهبود پیامد بیماران و ارتقای سطح سلامت جامعه را فراهم آورد. وجود گروه های آموزشی و پژوهشی متعدد در دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان قطب علمی شمالغرب کشور بستر مناسبی جهت فعالیت های اداره آموزش مداوم فراهم می سازد. اگرچه مخاطبان اصلی ما جامعه پزشکی شمالغرب کشور است اما دامنه فعالیتهای این اداره کل کشور و حتی آنسوی مرزها را نیز در بر می گیرد.

اهداف:
•    ارتقای سطح سلامت و کیفیت مراقبتهای ارائه شده به گیرندگان خدمت از طریق فعالیتهای آموزشی مبتنی بر شواهد علمی
•    ارتقا سطح کفایت شاغلین در حرف مختلف پزشکی و پیراپزشکی به عنوان درمانگر، مربی و پژوهشگر
•    توانمند سازی پزشکان و پیراپزشکان به منظور کسب تمامی مهارتها و کفایتهای لازم برای ارتقای سطح سلامت و پیامد بیماران
•    کاوش و بکارگیری دانش جدید و به روز از طریق انجام پژوهش و نیاز سنجی جامعه پزشکی و پیراپزشکی و شناسایی نقاط ضعف آموزشی
•    شناسایی نقاط ضعف آموزش پزشکی در دوران پیش از دانش آموختگی از طریق انجام پژوهش های مناسب در زمینه نگرش، دانش و عملکرد ایشان پس از فراغت از تحصیل، و بازخورد به معاونت آموزشی برای اصلاح کوریکولوم آموزشی
•    اقدام مشترک برای بکارگیری فعالیتهای آموزش مداوم پزشکی با هدف ارتقای ایمنی ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت با همکاری دیگر سازمانهای متولی
•    توانمند سازی شاغلان حرف پزشکی و پیراپزشکی به اخذ امتیازات لازم برای تمدید مجوز فعالیت

استانداردها  و ارزشها:
•    اداره آموزش مداوم وظایف خود را در چهارچوب ارزشهای اسلامی ، اخلاق حرفه ای، مبتنی بر شواهد علمی و مطابق با دستورالعمل ها و استانداردهای اعتبار بخشی ابلاغی از سوی اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، براساس اصول پاسخگویی، شفافیت، عدم وابستگی به بنگاه های تجاری و رفتار حرفه ای انجام خواهد داد.
محتوای آموزشی:
•    تمرکز اصلی عمده فعالیتهای اداره آموزش مداوم جامعه پزشکی استان آذربایجان شرقی در تمامی حیطه های اصلی علوم پزشکی و پیراپزشکی، مبتنی بر شواهد علمی و پژوهش در علوم پایه و بالینی و اولویت های ملی و منطقه ای می باشد. از دیگر حیطه های مهم می توان از موارد زیر یاد کرد:
o    اخلاق پزشکی و پیراپزشکی
o    ایمنی ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت
o    مهارتهای مدیریتی
o    ملاحظات فرهنگی در روابط میان ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت
o    طب مکمل
o    مهارتهای ارتباطی و آموزشی
o    مراقبتهای مدیریت شده بیماران
o    ارتقای یادگیری مبتنی بر عملکرد بالینی
o    رفتار حرفه ای

انواع فعالیتها:
•    برنامه های حضوری:
o    کنفرانس های علمی با عناوین و برنامه مشخص
o    همایش (کنگره)
o    همایش ملی یا بین المللی  (کنگره ملی یا بین المللی )
o    سمینار
o    کنفرانس
o    کنفرانس ادواری
o    سمپوزیوم
o    کارگاه
o    برنامه های کوتاه مدت حرفه ای
o    برنامه های آموزش مستمر بالینی (CPC، Case Report، Tumor Board، Grand Rounds و...)

•    برنامه های غیر حضوری
o    لوح های فشرده چند رسانه  ای  
o    برنامه های درج شده در سایت با فایل PDF
o     برنامه های پخش شده از رسانه ملی
o    سایت فعال با محتوای آموزشی Online
•    ارزشیابی برنامه ها و خود ارزیابی
•    فعالیتهای مربوط به ارتقای کیفیت (Quality improvement)
•    تشکیل و توسعه کمیته علمی در جهت ارتقای کیفی مدرسان برنامه ها
•    برنامه های مشترک با دیگر واحدهای دانشگاهی و انجمن های علمی
•    فعالیتهای مربوط به ارتقای مهارتهای عملی مشمولین با همکاری Skill lab دانشگاه
•    تشکیل مرتب شورای آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نتایج مورد انتظار:
انتظار می رود که:
•    اداره آموزش مداوم استان آذربایجان شرقی با بکارگیری مطالعات نیاز سنجی و شناسایی نقاط ضعف آموزشی، محتوا و روش آموزشی مناسب با مخاطبین را تعیین نموده، بکار گیرد.
•    شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم با بکارگیری آموخته های خود در زمینه مراقبت بیمار، ایمنی و مهارتهای حرفه ای، کفایت و مهارت خود را ارتقا دهند.
•    دبیران برنامه با طراحی محتوای آموزشی متناسب با مطالعات نیاز سنجی و اصول یادگیری بزرگسالان زمینه مشارکت هرچه بیشتر مشمولین را فراهم نمایند.
اداره آموزش مداوم تاثیر اقدامات خود را در دو سطح مشمولین و مرکز بررسی می کند. دادهای کمی و کیفی فوق الذکر در جهت ارزیابی سطح دانش، نگرش، مهارت و تاثیر آن در عملکرد مشمولین در بهبود پیامد بیمار همراه با خود ارزیابی ایشان بکار گرفته می شود.
در سطح مرکز داده های جمع آوری شده از فرآیندهای خود ارزیابی، نظر سنجی مشمولین و دبیران برنامه ها و کمیته علمی اداره آموزش مداوم به منظور بررسی کیفیت عملکرد این اداره بکار می رود.

اعتباربخشی:
اعتبار بخشی اداره آموزش مداوم بر اساس استانداردهای ابلاغی از طرف اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و توسط این اداره به عمل خواهد آمد.
نوشته شده توسط   رقیه سیدنژاد